Koalicja Wsparcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Akty prawne
Akty Prawne

Ustawy

1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r., tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 92)
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)

treść ustawy

2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

treść ustawy
 

3. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r.) 

treść ustawy
 

4. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

treść ustawy
 

5. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)

treśc ustawy
 

6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

treść uchwały

 

 

 

 

 

Rozporządzenia

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1487

treść rozporządzenia

 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1488

treść rozporządzenia

 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1489

treść rozporządzenia

 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1490

treść rozporządzenia

 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1491

treść rozporządzenia

 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1492

treść rozporządzenia

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 18 września 2008 r.

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Dziennik Ustaw z 30 września 2008 Nr 173 poz. 1072

treść rozporządzenia

 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Dziennik Ustaw z 15 kwietnia 2004 Nr 63 poz. 587

treść rozporządzenia

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie zakładów aktywności zawodowej

Dziennik Ustaw z 27 grudnia 2007 Nr 242 poz. 1776

treść rozporządzenia

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 22 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Dziennik Ustaw z 31 grudnia 2009 Nr 226 poz. 1829

treść rozporządzenia


11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2009 Nr 224 poz. 1803

treść rozporządzenia

12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Dziennik Ustaw z 30 maja 2011 Nr 109 poz. 631

treść rozporządzenia

13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 15 lipca 2003 r.

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dziennik Ustaw z 15 lipca 2003 Nr 139 poz. 1328

treść rozporządzenia


14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Dziennik Ustaw z 30 maja 2011 Nr 109 poz. 631

treść rozporządzenia

 Ankieta

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /koalicja/modules/mod_mostread/helper.php on line 79