Szkolenia - Szkolenia
Drukuj
„BĄDŹ AKTYWNY – TO TWÓJ CZAS”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.09.2011r. - 31.10.2013r.
Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca października 2013 r. grupy 60 osób (minimum 40 kobiet) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Projekt ma na celu przełamanie stereotypu związanego z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy o nierównych szansach w porównaniu z osobami pełnosprawnymi. Chodzi o zmianę postrzegania możliwości osób niepełnosprawnych przez pracodawców, którzy w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych widzą więcej przeszkód niż korzyści oraz o zmianę mentalności samych osób niepełnosprawnych, które same o sobie myślą jak o gorszych pracownikach, gorzej wykształconych o niższych kwalifikacjach zawodowych i niskich kompetencjach społecznych. Osoby niepełnosprawne będą stanowiły 70 % wszystkich uczestników projektu.

Beneficjenci

Osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

w szczególności:

·         osoby niepełnosprawne

W ramach projektu Uczestnikom projektu oferujemy:

·         udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie psychologicznym

·         udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym

·         udział w kursach zawodowych

Wybranym osobom spośród UP oferujemy:

·         organizację miesięcznego wolontariatu

·         organizację 3 miesięcznych staży zawodowych

·         pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15- 555 Białystok
lub pod numerem telefonu:85 732-17-88